Klanten beoordelen ons met een 9.0
0511 53 93 39

familiedag zeilen fam. Landman

it wie in feestje en de wie ek de bedoeling.We hawwe
hearlik dobbere en de jeugd koe swimme en fierljeppe.
Koartom, it wie in prachtige middei.

Beoordeling 9.0

Algemene gegevens

Beoordeling

Algemeen 9
Boot 9
Schipper 9
Catering 8